Fakturační údaje:
POP - ART, s.r.o.
Bystřice nad Olší 1384, 739 95 Bystřice nad Olší
IČ: 44740361 - DIČ: CZ 44740361
Číslo účtu: 1025025014/5500, RAIFFEISENBANK
Provozní doba: Po - Pá od 8 - 17 hod.
Zobrazit na mapě
Obchodní podmínky
I. Všeobecná ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím vznikající v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, na základě které je prodávající povinen dodat kupujícímu zboží a kupující je povinen zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
2. Tyto obchodní podmínky se stávají součástí každé kupní smlouvy. V případě uzavření písemné kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím má tato písemná kupní smlouva přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
3. Je-li kupující spotřebitelem, vztahují se na vzájemná práva a povinnosti mezi smluvními stranami tyto obchodní podmínky v nejvýše možném rozsahu, tak aby byla zachována všechna práva spotřebitele v rozsahu požadovaném dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
II. Vymezení pojmů
1. Kupující znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která s prodávajícím uzavřela kupní smlouvu nebo učinila objednávku.
2. Spotřebitel znamená kupujícího, který při uzavírání kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
3. Je-li kupující spotřebitelem, tzn. že při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a nakupuje výrobky či služby za jiným účelem než podnikáním, je uzavřena kupní smlouva podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
4. Není-li kupující spotřebitelem, tzn. že při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a nakupuje výrobky či služby za účelem podnikání, je uzavřena kupní smlouva podle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.
III. Uzavření kupní smlouvy, objednání zboží, expedice objednávky a storno objednávky
1. Kupní smlouvu lze uzavřít:
a) písemně, tj. podpisem kupní smlouvy nebo písemnou objednávkou kupujícího a jejím písemným odsouhlasením prodávajícím,
b) ústně, tj. učiněním ústní objednávky kupujícím a jejím ústním odsouhlasením prodávajícím,
c) konkludentně, tj. kombinací písemné nebo ústní objednávky kupujícího a jejího ústního nebo písemného odsouhlasení prodávajícím nebo jiným jednáním kupujícího a prodávajícího, ze kterého vyplývá vůle stran uzavřít kupní smlouvu.
2. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odsouhlasení objednávky prodávajícím. Prodávající je oprávněn odsouhlasit objednávku dodáním zboží kupujícímu na uvedenou adresu sídla/místa podnikání, bydliště,případně další adresu uvedenou v objednávce. Toto ustanovení se nevztahuje na objednávky plynoucí z písemně uzavřené kupní smlouvy.
3. Objednávku lze učinit osobně, faxem, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím e-shopu na internetu.
4. Objednávky jsou doručeny následujícím způsobem:
a) zasílání zboží přepravní společností PPL – objednávky přijaté do 16.00 hod budou kupujícímu doručeny následující pracovní den (objednávka + 1 den). Objednávky přijaté prodávajícím po 16.00 hod budou expedovány následující pracovní den a doručeny kupujícímu až druhý následující pracovní den po zaslání objednávky (objednávka + 2 dny).
b) zasílání zboží Českou poštou – objednávky přijaté do 13.00 hod budou kupujícímu doručeny následující pracovní den (objednávka + 1 den). Objednávky přijaté prodávajícím po 13.00 hod budou expedovány následující pracovní den a doručeny kupujícímu až druhý následující pracovní den po zaslání objednávky (objednávka +2 dny).
5. Prodávající má právo stornovat objednávku bez udání důvodů. V případě stornování objednávky prodávajícím se prodávající zavazuje bez jakýchkoliv průtahů kontaktovat kupujícího a navrhnout kupujícímu náhradní řešení původní objednávky.
6. Kupující má právo po dohodě s obchodním oddělením stornovat objednávku do doby vyskladnění objednávky , tzn. předání objednávky prvnímu přepravci.
IV. Kupní cena , dopravné a balné, splatnost kupní ceny, úroky z prodlení
1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu určenou ceníkem platným v době uzavření kupní smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodly jinak. V případě sporů a pochybností platí kupní cena uvedená na faktuře, kterou kupující při dodání zboží stvrzuje svým podpisem.
2. U objednávek zboží v hodnotě do 1.500,-- Kč bez DPH, které jsou kupujícímu zasílány přepravní společností PPL a u objednávek zboží v hodnotě do 3.000,-- Kč bez DPH, které jsou kupujícímu zasílány prostřednictvím České pošty, je účtováno kupujícímu přepravné a balné dle aktuálního sazebníku firmy. Aktuální sazebník přepravného a balného nalezne kupující na internetových stránkách prodávajícího www.pop-art.cz, oddíl Košík, Způsob přepravy.
3. Kupní cena je splatná následujícím způsobem:
a) v případě koupě zboží a odběru zboží v sídle prodávajícího – v hotovosti, případně platební kartou ihned při nákupu, převodem na účet prodávajícího.
b) v případě zasílání zboží přepravní firmou – v hotovosti v den doručení zboží přepravní firmě, tzv. dobírkou při doručení. Při speciálních objednávkách je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího sjednanou kupní cenu předem, případně zálohu (viz. bod. V. Obchodních podmínek)
4. V případě prodlení platby je oprávněn prodávající účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky kupní ceny za každý kalendářní den prodlení. Kupující stvrzuje svůj souhlas s těmito úroky podpisem faktury, případně dodacího listu.
V. Zálohy na kupní cenu
1. Prodávající je oprávněn při přijetí objednávky zboží, které je nutno speciálně objednat u dodavatele, požadovat od kupujícího zálohu, která pak bude kupujícímu při nákupu odečtena. Výši zálohu určuje prodávající.
2. Nedojde-li k uzavření kupní smlouvy, resp. odmítne-li kupující převzít a zaplatit za speciálně objednávané zboží, nebude kupujícímu záloha vrácena.
VI. Vlastnické právo, vrácení nepoužitého zboží
1. Podpisem na faktuře, prodejce, dodacím listu, případně protokolu o zapůjčení zboží stvrzuje kupující převzetí zboží. Kupující je povinen před podpisem výše uvedených dokumentů zboží řádně prohlédnout, nemá-li kvantitativní nebo kvalitativní vady. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na kupujícího dnem zaplacení kupní ceny.
2. Kupující je oprávněn vrátit prodávajícímu nepoužité, kompletní a nepoškozené zboží, které je v původním nepoškozeném obalu, předloží-li prodávajícímu potvrzený originál faktury, prodejky, dodacího listu, případně protokolu o zapůjčení zboží a to ve lhůtě 10 dní ode dne dodání zboží. Možnost vrácení nepoužitého zboží ve lhůtě 10 dní se nevtahuje na elektrodíly. Náklady na vrácení zboží (přepravné apod. ) hradí kupující.
3. Vrácení zboží kupujícím po stanoveném termínu lze pouze po dohodě s prodejcem, který rozhodne o výši vrácené kupní ceny, která bude úměrná délce mezi nákupem a vrácením zboží kupujícím. Náklady na vrácení zboží (přepravné apod.) hradí kupující.
4. Při splnění všech určených podmínek o vrácení zboží vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, případně její část, v případě vrácení zboží po stanovém termínu, převodem na účet kupujícího, případně v hotovosti. Náklady na přepravné a balné se nevrací. Prodávající neakceptuje zasílání vráceného zboží na dobírku.
VII. Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy v případě internetového prodeje
1. Spotřebitel má dle § 1829 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů.
2. Spotřebitel může vrátit pouze nepoužité, kompletní a nepoškozené zboží, které je v původním nepoškozeném obalu, předloží-li spotřebitel originál faktury. Náklady na vyskladnění (přepravné a balné) se nevrací. Náklady na vrácení zboží (přepravné apod.) hradí spotřebitel.
3. Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli cenu zboží nejpozději do 30 kalendářních dnů od odstoupení od kupní smlouvy.
VIII. Záruka a reklamace zboží
1. Záruční doba činí 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží zákazníkem. Záruka poskytovaná po dobu záruční lhůty se vztahuje na veškeré materiálové nebo výrobní vady, které se u dodaného zboží a služeb vyskytnou v rámci záruční doby.
2. Záruka se nevztahuje na opotřebení, či poškození cizím předmětem. Ze záruky je taktéž vyjmuto zboží, které bylo používáno k jinému účelu nebo jiným způsobem než je určeno, zboží nadměrně používané, případně neprokáže-li kupující odbornou montáž zboží.
3. Záruka nebude poskytnuta zákazníkovi v případě, že se neprokáže platným dokladem, potřebným k poskytnutí záruky.
4. Prodávající je povinen vyřídit řádně uplatněnou reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím písemně oboustranně nedohodne na lhůtě delší. Prodávající neakceptuje zasílání zboží k posouzení na reklamaci dobírkou.
5. Uplatněná reklamace nemá odkladný účinek na zaplacení kupní ceny zboží v plném rozsahu a ve stanové lhůtě splatnosti.
6. Forma a podrobné podmínky reklamačního řízení firmy jsou popsány v Reklamačním řádu.
IX. Ochrana osobních údajů
1. Veškeré nakládání s osobními údaji kupujícího, tzn. shromažďování, používání a archivace se řídí zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
2. Osobní údaje kupujícího jsou považovány za důvěrné informace a nebudou poskytnuty třetím osobám, s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží.
3. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
4. Kupující má právo kdykoliv požádat prodávajícího o vyřazení osobních údajů z databáze prodávajícího.
V Bystřici dne 01.01.2014
POP - ART s.r.o., Bystřice nad Olší 1384, 739 95 Bystřice
IČ: 447 40 361 - DIČ: CZ 44740361